جدول پخش برنامه‌های این هفته

به وقت ایران

00:00

مربیگری زندگی


00:30

خاک تا جلال


01:00

جویس مایر


01:30

امید زنده

تکرار روز گذشته


02:30

تلویزیون سما


03:30

امید جاودان

تکرار روز گذشته


04:30

یک زندگی مسیحی سالم


05:00

کانون الهیات مژده

بررسی کتاب اعمال رسولان


05:30

تمام کتاب


06:00

مربیگری زندگی


06:30

خاک تا جلال


07:00

جویس مایر


07:30

امید زنده

تکرار روز گذشته


08:30

تلویزیون سما


09:30

امید جاودان

تکرار روز گذشته


10:30

یک زندگی مسیحی سالم


11:00

کانون الهیات مژده

بررسی کتاب اعمال رسولان


11:30

تمام کتاب


12:00

مربیگری زندگی


12:30

خاک تا جلال


13:00

جویس مایر


13:30

امید زنده

تکرار روز گذشته


14:30

تلویزیون سما


15:30

امید جاودان

تکرار روز گذشته


16:30

یک زندگی مسیحی سالم


17:00

کانون الهیات مژده

بررسی کتاب اعمال رسولان


17:30

کلوپ خبر خوش


18:00

راز زندگی

به زبان دری


19:00

پنجره نور

به زبان دری


19:30

کلام و پرستش


20:00

خدا و مغز


20:30

تلویزیون سما


21:00

خانه هنرمندان


21:30

کلیسای مجازی افغانستان


22:30

تفاوت الهیات کالون و آرمینیوس

همراه با رامین باقری


22:45

تعویض، تغییر و تبدیل فرهنگ

همراه با کشیش استیفان رستمی


23:00

زیر ذربین


23:30

روح القدس کیست؟