جدول پخش برنامه‌های این هفته

به وقت ایران

00:00

جستجوی حیات


00:15

خانه دوست


00:30

نقطه عطف


01:00

جویس مایر


01:30

آواز مسیح ۲


02:30

تلویزیون سما


03:00

چرا مسیحی شدم

تكرار روز گذشته


04:00

نوید زندگی


04:30

سیمای مسیح

تکرار روز گذشته


05:30

تمام کتاب


06:00

جستجوی حیات


06:15

خانه دوست


06:30

نقطه عطف

07:00

جویس مایر


07:30

آواز مسیح ۲


08:30

تلویزیون سما


09:00

چرا مسیحی شدم

تكرار روز گذشته


10:00

نوید زندگی


10:30

سیمای مسیح

تکرار روز گذشته


11:30

تمام کتاب


12:00

جستجوی حیات


12:15

خانه دوست


12:30

نقطه عطف


13:00

جویس مایر


13:30

آواز مسیح ۲


14:30

تلویزیون سما


15:00

چرا مسیحی شدم

تكرار روز گذشته


16:00

نوید زندگی


16:30

سیمای مسیح

تکرار روز گذشته


05:30

تمام کتاب


06:00

بنیاد زندگی


06:15

خانه دوست


06:30

نقطه عطف


07:00

جویس مایر


07:30

آواز مسیح ۲


08:30

تلویزیون سما


10:30

سیمای مسیح

تکرار روز گذشته


11:30

تمام کتاب


12:00

بنیاد زندگی


12:15

خانه دوست


12:30

نقطه عطف


13:00

جویس مایر


13:30

آواز مسیح ۲


14:30

تلویزیون سما


16:30

سیمای مسیح

تکرار روز گذشته


17:30

سوپربوک

تکرار جمعه


18:00

در تماس


18:00

کلیسا و سلامت روان


19:00

جویس مایر


19:30

آواز مسیح ۱


20:30

تلویزیون سما


21:00

من یک زن هستم


22:00

گفتمان


23:00

خانه امید


23:30

تمام کتاب