06/11/2024

تربیت فرزندان برای پرستش

اخیراً به همراه خانواده بر سر میز شام در مورد اتفاقات روزمره‌ی بچه‌ها در مدرسه و اینکه اوقات خود را به چه نحو با دوستانشان می‌گذرانند […]
06/06/2024

نجات از چه؟

صلیب، نماد جهانی مسیحیت است. صلیب، تبلوری‌ست از جوهره‌ی خدمت عیسی. صلیب، شرح عمیق‌ترین جنبه‌ی رنج پرشکوه عیسی است. صلیب به حدی برای مسیحیت جنبه‌ی محوری […]
05/30/2024

زندگی در دنیای آینده

چشم‌انداز ابتدایی کتاب مکاشفه با چشم‌انداز انتهایی آن مطابقت دارد. در اولی، یوحنا صدای بلندی می‌شنود که به او فرمان می‌دهد آنچه می‌بیند را بنویسد، و […]