07/03/2023

تاریخ تفتیش عقاید

مقدمه: دستگاه تفتیش عقاید از روحانیون مسیحی قدرتمندی تشکیل شده بود که تشکیلاتی را اداره می­‌کردند که به «اداره مقدس» مشهور بود.[1] این دستگاه از فرانسه […]
07/03/2023

آیا فلاسفه پروتستان از آنسلم تاثیر گرفته‌اند؟

آنسلم و جهان بینی او؛ آنسلم در سال 1033 در شمال ایتالیا به دنیا آمد.[1] او در سن بیست و شش سالگی وارد یک دیر در […]
07/03/2023

ممنوعیت ازدواج با بیگانگان

آیا ممنوعیت «ازدواج با بیگانگان» یک عقیده نژادپرستانه بود؟ مقدمه: زمانی که خواننده امروزی به بعضی از دستورات عهد عتیق بر می‌خورد، ناخودگاه به یاد قوانین […]