05/22/2024

تفسیر صحیح کتاب‌مقدس

گهگاه از من سؤال می‌کنند: «اگر سر از یک جزیره‌ی متروکه در بیاوری و فقط بتوانی تعداد انگشت‌شماری کتاب همراه خود داشته باشی، کدام کتاب‌ها را […]
02/11/2024

معنی کفاره و فرو نشاندن خشم و غضب چیست؟

وقتی درباره‌ی جنبه‌ی جایگزینی کفاره صحبت می‌کنیم، دو کلمه‌ی تخصصی بارها و بارها مورد استفاده قرار می‌گیرند: کفاره و فرونشاندگی خشم و غضب. این کلمات جرقه […]
02/06/2024

وقتی از «حرمت زندگی انسان» می‌گوییم، منظورمان چیست؟

در مفاهیم کتاب‌مقدس، رحمت حیات انسان ریشه و بنیان در خلقت دارد. انسان به‌عنوان یک حادثه کیهانی در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه محصول یک آفرینش است […]
12/06/2023

عیسای مسیح: برّه‌ی خدا

مفهوم برّه‌ی خدا رشته تنیده‌ای است که در طول تاریخ رستگاری جریان دارد. می‌توان آن را از زمان پیدایش 22 دنبال کرد، زمانی که خداوند ابراهیم را فرا […]
12/02/2023

آیا عیسی دارای یک ذات بود، یا دو ذات؟

در سال 451، کلیسا، شورای بزرگ کالسدون، یکی از مهم‌ترین شوراهای کلیسایی تمام دوران را تشکیل داد. این شورا برای مبارزه با بدعت‌های متعددی فراخوانده شد […]