08/14/2023

چه چیزی قبل از خدا وجود داشت؟

مردم ممکن است استدلال کنند که اگر هر معلولی علتی دارد، پس خدا باید علتی داشته باشد. بنابراین آنها ممکن است بپرسند که چه چیزی قبل […]