آیا درجات متفاوتی از گناه وجود دارد؟
11/27/2023
آیا عیسی دارای یک ذات بود، یا دو ذات؟
12/02/2023