معنی کفاره و فرو نشاندن خشم و غضب چیست؟

وقتی از «حرمت زندگی انسان» می‌گوییم، منظورمان چیست؟
02/06/2024
خدای جمیع تسلیات
03/05/2024