معنی کفاره و فرو نشاندن خشم و غضب چیست؟

وقتی از «حرمت زندگی انسان» صحبت می‌کنیم، منظورمان چیست؟
02/06/2024