دکتر سپیده قلی بیگی

06/07/2023

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب اعمال رسولان

همراه با: کشیش دکتر کامبیز سقایی – دکتر سپیده قلی بیگی  در این برنامه‌ها به بررسی دقیق و آیه به آیه کتاب اعمال رسولان خواهیم پرداخت. […]