سامی تیپیت

06/07/2023

سامی تیپیت

همراه با: سامی تیپیت  آیا در تاریخ کلیسا و کتاب مقدس، داستان‌های وجود دارد که قدرت دعا را به ما نشان دهد؟ چگونه می‌شود شخصی دعا […]