07/03/2023

آیا فلاسفه پروتستان از آنسلم تاثیر گرفته‌اند؟

آنسلم و جهان بینی او؛ آنسلم در سال 1033 در شمال ایتالیا به دنیا آمد.[1] او در سن بیست و شش سالگی وارد یک دیر در […]