ناتان رستم پور

06/05/2023

خصوصیات ضروری یک رهبر

خصوصیات ضروری یک رهبر همراه با: ناتان رستم پور  در این سری از سری جدید از دروس رهبری از کتابی با نام ۲۱ خصوصیت ضروری برای […]
06/05/2023

پژواک – پرسش‌های شما

پژواک – پرسش‌های شما همراه با:  ناتان رستم پور  در این برنامه، سرفصلهای زیر را مورد بررسی قرار خواهیم داد. تمرکز بر زندگی خود و اولویت […]
06/06/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل اول

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/06/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل دوم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/06/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل سوم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/06/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل چهارم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/06/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل پنجم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/07/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل ششم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]
06/07/2023

خانه ما کلیسای ما – فصل هفتم

همراه با: دکتر ساسان توسلی – ناتان رستم پور این برنامه تاکنون در ۱۶ سری ۱۳ قسمتی تهیه شده است. در هر سری برنامه، راجع به […]