کانی جوادزاده

01/27/2023

امید فراگیر

امید فراگیر به همراه: شبان امیر جوادزاده و کانی جوادزاده این برنامه در آغاز دوران کرونا و برای صحبت کردن راجع به کارهای عظیم خداوند در زندگی […]
06/07/2023

فصلی نو

همراه با: امیر و کانی جوادزاده این برنامه شامل اخبار مختلفی از ایران و جهان می‌باشد. این برنامه به صورت هفتگی تهیه می‌شود و از دیدگاهی […]
06/28/2023

چرا مسیحی شدم

به همراه: شبان امیر جوادزاده و کانی جوادزاده این برنامه هر دوشنبه ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران، از شبکه محبت و هم زمان در صفحه رسمی […]