کشیش آلبرت اصلان

06/07/2023

محدودیت‌های سازنده برای کودکان (۱)

همراه با : کشیش آلبرت اصلان در این برنامه می‌خواهیم کتابی استفاده کنیم که از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده است و نویسندگان این […]
06/07/2023

محدودیت‌های سازنده برای کودکان (۲)

همراه با : کشیش آلبرت اصلان در این برنامه می‌خواهیم کتابی استفاده کنیم که از زبان انگلیسی به زبان فارسی ترجمه شده است و نویسندگان این […]