کشیش ادوارد هوسپیان

01/19/2023

دعا در مسیحیت

دعا در مسیحیت همراه با: کشیش ادوارد هوسپیان  دعای یکی از مهمترین اصول پیشرفته ایمان در زندگی مسیحی است. از ابتدای ایمان و توبه از گناهان، […]