کشیش الهام

01/16/2023

نوایی صمیمی

نوایی صمیمی به همراه : کشیش الهام  مجموعه برنامه‌های نوایی صمیمی هر پنجشنبه، ساعت ۲۱:۰۰ به وقت ایران از شبکه محبت و هم زمان در صفحه […]
03/18/2023

امید زنده

به همراه: کشیش الهام و کشیش سوریک این برنامه در طی مدت ۹ سال هر دوشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، پخش شد. مجریان این برنامه، […]