کشیش دکتر کامبیز سقایی

06/07/2023

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب اعمال رسولان

همراه با: کشیش دکتر کامبیز سقایی – دکتر سپیده قلی بیگی  در این برنامه‌ها به بررسی دقیق و آیه به آیه کتاب اعمال رسولان خواهیم پرداخت. […]
06/07/2023

کانون الهیات مژده – بررسی کتاب خروج

همراه با: کشیش دکتر کامبیز سقایی – ادوین کشیش آبنوس تفسیر مسیح محور کتابی است که برچسب آن این دوره را بررسی می‌کنیم. در این ۲۴ […]