کشیش سوریک

03/18/2023

امید زنده

به همراه: کشیش الهام و کشیش سوریک این برنامه در طی مدت ۹ سال هر دوشنبه، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران، پخش شد. مجریان این برنامه، […]