کشیش فریبرز خندانی

01/19/2023

روشهای رویارویی با مسائل شخصیتی

روش‌های رویارویی با مسائل شخصیتی مجری: کشیش فریبرز خندانی    مجری این برنامه،  ” کشیش فریبرز خندانی ”  می‌باشد. ایشان معلم کتاب مقدس هستند تحصیلات ایشان […]