کشیش فریدون موخوف

06/07/2023

گام اول

همراه با: کشیش فریدون موخوف  در این برنامه، مسائل زیر را بررسی خواهیم کرد. هر کسی که می‌خواهد از مسیح پیروی کند لازم تا بهای شاگردی […]