کشیش وارطان آوانسیان

06/07/2023

سفری در جاده پیروزی

همراه با:  کشیش وارطان آوانسیان ما قصد داریم شما را به سفری ببریم. این سفر، با سفرهای دیگر بسیار متفاوت است. این سفر، سفری تعیین کننده […]